Algemene Hypotheek Voorwaarden

1. Deze Algemene Hypotheek Voorwaarden zijn van toepassing op alle verzoeken, offertes en overeenkomsten waarbij Spaanse Hypotheek SL, hierna te noemen “Spaanse Hypotheek SL”, diensten welke verband houden met de uitoefening van het hypotheekbemiddelingsbedrijf verleent aan een cliënt.

2. De dienstverlening van Spaanse Hypotheek SL bij hypotheekbemiddeling, is gericht op het geven van advies, bemiddeling en informatie over hypothecaire dienstverlening en de daarmee verwante producten aan cliënt.

3. De door Spaanse Hypotheek SL uitgebrachte offertes zijn ten alle tijden indicatief en onder voorbehoud van taxatie en bankacceptatie. Spaanse Hypotheek SL is derhalve niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, welke het gevolg is van het door de cliënt verkeerd interpreteren van een door Spaanse Hypotheek uitgebrachte offerte.

4. Cliënt zal Spaanse Hypotheek SL tijdig alle voor een behoorlijke dienstverlening nuttige en noodzakelijke gegevens en informatie verschaffen en daartoe alle medewerking verlenen. De dienstverlening door Spaanse Hypotheek SL vindt in belangrijke mate plaats op basis van informatie welke de cliënt dient te verschaffen. Cliënt erkent dat de dienstverlening door Spaanse Hypotheek SL vertraging kan ondervinden, indien de door cliënt verschafte informatie niet volledig of deugdelijk is.

5. Indien de door cliënt verschafte informatie niet deugdelijk of niet volledig is, is Spaanse Hypotheek SL gerechtigd de dienstverlening op te schorten. De dienstverlening kan worden opgeschort voor een maximale periode van drie maanden, waarna de dienstverlening geheel mag worden stopgezet. Bij een stopzetting van de dienstverlening is Spaanse Hypotheek SL gerechtigd eventuele door de cliënt gedane betalingen, zoals bijvoorbeeld intermediaire kosten, onder zich te houden als vergoeding voor gemaakte kosten en werkzaamheden door Spaanse Hypotheek SL, waarbij deze niet aansprakelijk is voor schade welke het gevolg is van door of namens de cliënt foutief of onvolledig verstrekte informatie.

6. De aansprakelijkheid van Spaanse Hypotheek SL is in alle gevallen beperkt tot het bedrag gelijk aan de in de door Spaanse Hypotheek SL uitgebrachte hypotheekofferte vermelde intermediaire kosten.

7. De aansprakelijkheid van Spaanse Hypotheek SL voor indirecte schade – daaronder begrepen iedere gevolgschade en gederfde winst – is uitgesloten.

8. Spaanse Hypotheek SL is niet aansprakelijk voor een tekortkoming van de hypotheekverstrekkende bank en/of organisatie en/of derden, dan wel foutief of verkeerd handelen van de hypotheekverstrekkende bank en/of organisatie en/of derden. Spaanse Hypotheek is nimmer verantwoordelijk voor welke vertraging ook tijdens het aanvraagproces. Vertragingen, op welke wijze dan ook, zijn geen geldige reden voor annulering van de hypotheekaanvraag door decliënt.

9. De hoogte van bijkomende kosten aangaande het afsluiten van een hypotheek in Spanje zijn afhankelijk van de hoogte van het te financieren bedrag en kunnen per regio en bank verschillen. Spaanse Hypotheek SL geeft derhalve alleen de kosten met betrekking tot de Bankcommissie, de advieskosten en de taxatiekosten weer, doch kan op verzoek de volledige kosten doorgeven. Spaanse Hypotheek SL is nimmer aansprakelijk voor verschillen tussen door Spaanse Hypotheek SL weergegeven kosten en de kosten welke in het definitieve aanbod van de bank zijn opgenomen.

10. Kosten voor de totale advieskosten, dienen voor 50% bij vooruitbetaling voldaan te zijn alvorens een hypotheek aanvraag door Spaanse Hypotheek wordt voorgelegd aan de desbetreffende bank of financiële organisatie. Na betaling van deze kosten is de hypotheekaanvraag bindend. Zodra de hypotheek voorlopig akkoord is bevonden door de bank zal de andere 50% worden voldaan aan Spaanse Hypotheek SL.

11. Wij restitueren 50% van de eerste advieskosten indien wij geen hypotheek aanbieding kunnen doen, uitzondering hierop is indien u zelf stopt, de verkoper stopt, de taxatie te laag is waardoor een hypotheek niet mogelijk is, indien de meters niet juist geregistreerd staan, indien de aanvrager foutieve informatie heeft doorgegeven of andere zaken waarop Spaanse Hypohteek SL geen invloed op heeft.

12. De in de offerte vermelde advieskosten dienen door de cliënt te worden voldaan binnen een door Spaanse Hypotheek SL in de offerte gestelde termijn, doch nimmer later dan binnen 7 dagen nadat de vrijblijvende offerte is uitgegeven, tenzij nadrukkelijk schriftelijk anders wordt overeengekomen. Bij te late betaling van de advieskosten is Spaanse Hypotheek gerechtigd de hypotheekaanvraag op te schorten zoals bepaald onder lid 5 van deze voorwaarden. Onze eerste advieskosten worden maximaal voor 50% gerestitueerd, met uitzondering van het bepaalde onder lid 11 van deze Algemene Hypotheek Voorwaarden.

13. Annulering van een hypotheekaanvraag kan alleen geschieden door de oorspronkelijke aanvrager, middels een schriftelijk verzoek tot annulering, welke per mail kan worden aangeleverd.

14. In het geval de bank de aangevraagde hypotheek niet accepteert anders dan de redenen in artikel 11, dan zal Spaanse Hypotheek SL 50% van de eerste fee per omgaande restitueren, in het geval dat deze reeds door de aanvrager voldaan zijn en de opdracht tot taxatie nog niet is gegeven.

15. Door het aanvragen van een hypotheekofferte geeft de cliënt aan al het bepaalde in deze voorwaarden te accepteren.

16. Op deze algemene voorwaarden is Spaans recht van toepassing. Alle geschillen die hieruit voortvloeien zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement in Valencia.

Hypotheek Ibiza Retina

Opgesteld te Valencia op 1 December 2016

Geregistreerd kantoor: Spaanse Hypotheek
Calle Cirilo Amoros 58 puerta 6
46004 Valencia

Tel: +34 668 102 926

E-mail: info@spaansehypotheek.nl
Web: www.spaansehypotheek.nl

Hypotheek offerte aanvragen!

✓ De aanvraag is gratis en vrijblijvend en binnen 5 minuten aangevraagd